National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 21278487      在线人数 : 256
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2576-2600 / 8815. (共353页)
<< < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lai, Chin-Yu [1/1]
Lai, Chun-Chia [1/1]
Lai, Chun-Liang [7/7]
Lai, Chung-Sheng [1/1]
Lai, Chung-Yi [1/1]
Lai, Fang-I [1/1]
Lai, Feipei [6/6]
Lai, Gua-Nying [2/2]
Lai, Hiuen-Jiun [1/1]
Lai, Hsi-Huai [1/1]
Lai, Hsin-Chang [0/2]
Lai, Hsin-Yi [4/4]
Lai, Hui-Min [1/1]
Lai, J. [0/2]
Lai, J. B. [1/1]
Lai, J. T. [0/2]
Lai, J. X. [0/2]
Lai, J. Y. [1/1]
Lai, Jian-Jhong [2/2]
Lai Jiu Lin [17/19]
Lai, Jiun-Tsuen [1/1]
Lai, Jun-Yang [14/14]
Lai, Jung-Yu [1/1]
Lai, K. C. [0/1]
Lai, Lien-Fu [48/63]
显示项目2576-2600 / 8815. (共353页)
<< < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈