National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16975155      在线人数 : 315
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2951-2975 / 8805. (共353页)
<< < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liaw, Shien-Kuei [1/1]
Liaw, Sy-Sang [1/1]
Liaw, W. F. [2/2]
Liaw, Wen-Feng [8/8]
Liaw, Y. L. [0/1]
Lie, Chia-huai [1/1]
Lien, Y. [0/1]
Lien, Yi-Chun [4/6]
Lien, Yi-Chung [1/1]
LIEN, YI-YANG [1/1]
Lien, Yu-Ling [2/2]
Lien, Yun-Wen [1/1]
Lieu, B. T. [0/1]
Lieu, Bo-Shen [0/1]
Lieu, J. J. [0/1]
Lieu, S. C. [0/6]
Lieu, Sang-Chong [1/1]
Lii, Jenn-Huei [2/2]
Lin, Bao-Shuh Paul [0/1]
Lin, Bing-Cheng [2/4]
Lin, Bing-Fu [2/3]
Lin, Bor-Shyh [1/1]
Lin, C. C. [9/9]
Lin, C. D. [0/1]
Lin, C. E. [1/1]
显示项目2951-2975 / 8805. (共353页)
<< < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈