National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24618113      在线人数 : 49
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3201-3225 / 8819. (共353页)
<< < 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lin, Shu-hui [3/3]
Lin, Shuan-Pei [1/1]
Lin, Shun-Dao [0/1]
Lin, Shyh-Jye [0/1]
Lin, Sin-Kai [1/2]
Lin, Siou-Jhen [1/1]
Lin, Sung-Han [1/1]
Lin, T. C. [4/5]
Lin, T. F. [0/1]
Lin, T. H. [0/1]
Lin, T. P. [2/2]
Lin, T-Y. [2/4]
Lin, Teng-Chiu [2/2]
Lin, Tien-Wei [1/1]
Lin, Ting-Hsu [1/1]
Lin, Ting-Yi [1/1]
Lin, Tsan-Chu [1/1]
Lin, Tsang-Lang [1/1]
Lin, Tsui-Tsai [5/5]
Lin, Tsung-Chih [2/2]
Lin, Tsung-Hsien [1/1]
Lin, Tsung-Po [2/2]
Lin, Tzung-Lung [2/2]
Lin, W. C. [2/2]
Lin, W. K. [0/3]
显示项目3201-3225 / 8819. (共353页)
<< < 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈