National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24640394      在线人数 : 98
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3226-3250 / 8819. (共353页)
<< < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lin, W. L. [0/1]
Lin, W. Y. [0/1]
Lin, Wan-Ting [1/1]
Lin, Wei-Chen [3/3]
Lin, Wei-Cheng [2/2]
Lin, Wei-Hsun [1/1]
Lin, Wei-Ling [1/2]
Lin, Wei-Te [1/1]
Lin, Wei-Yi [0/1]
Lin, Wen-Wei [9/15]
Lin, Wen-Xiang [3/3]
Lin, Wu-Shien [3/3]
Lin, Wuan-Pin [1/1]
Lin, X. C. [0/1]
Lin, Xi-Zhang [1/1]
Lin, Y. [0/7]
Lin, Y. C. [7/16]
Lin, Y. H. [0/3]
Lin, Y. J. [1/3]
Lin, Y. K. [2/2]
Lin, Y. L. [1/2]
Lin, Y. M. [2/3]
Lin, Y. N. [0/2]
Lin, Y. S. [1/4]
Lin, Y. T. [0/2]
显示项目3226-3250 / 8819. (共353页)
<< < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈