National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24632309      在线人数 : 83
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3276-3300 / 8819. (共353页)
<< < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lin, Yo-Jer [2/2]
Lin, Yo-Yu [2/2]
Lin, Yong-Jhao [0/1]
Lin, Yong-Shun [0/2]
Lin, You-Nian [2/2]
Lin, Yow-Jon [130/162]
Lin, Yu-Cheng [1/1]
Lin, Yu-Chi [1/2]
Lin, Yu-Chun [2/3]
Lin, Yu-Cyun [1/1]
Lin, Yu-Jeng [0/1]
Lin, Yu-Pin [1/1]
Lin, Yu-Rui [1/2]
Lin, Yu-Sen [1/1]
Lin, Yu-Shuan [1/1]
Lin, Yuan-Li [1/1]
Lin, Yuh-Charn [5/5]
Lin, Yuh-Haur [1/1]
Lin, Yuh-Jiuan [1/1]
Lin, Yujeng [1/1]
Lin, yun-You [1/1]
Lin, Yung-Ching [0/1]
Lin, Z. -H. [0/2]
Lin, Z.-H. [0/5]
Lin, Z. Q. [1/1]
显示项目3276-3300 / 8819. (共353页)
<< < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈