National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 26695499      在线人数 : 235
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3351-3375 / 8827. (共354页)
<< < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liu, Charlie Chia-jung [1/1]
Liu, Chen-Yu [1/1]
Liu, Cheng-Kai [21/22]
Liu, Cheng-Ting [1/1]
Liu, Cheng-Yun [1/1]
Liu, Chi-Chia [1/1]
Liu, Chi-Wei [1/1]
Liu, Chi-Yen [1/1]
Liu, Chia-Cheng [0/1]
Liu, Chia-Jung C. [1/7]
Liu, Chia-Jung Charlie [1/1]
Liu, Chia-Jyi [93/185]
Liu, Chieh-I [1/1]
Liu, Chih-Wei [2/2]
Liu, Chin-Chia [6/6]
Liu, Chin-De [2/2]
Liu, Ching-Pei [1/1]
Liu, Chiu-Hong [2/3]
Liu, Chiu-Shong [2/2]
Liu, Chiung-Tsiung [3/3]
Liu, Choa-Nan [0/3]
Liu, Chuan Sheng [8/8]
Liu, Chun-Hsuan [3/3]
Liu, Chung-You [1/1]
Liu, D. G. [17/23]
显示项目3351-3375 / 8827. (共354页)
<< < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈