National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29892214      在线人数 : 255
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目426-450 / 8837. (共354页)
<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chen, C. Y [8/18]
Chen CC [0/1]
Chen, Cha'o-Kuang [5/5]
Chen, Chan-Ju [0/1]
Chen, Chao-Nien [14/16]
Chen, Chaolun Allen [1/1]
Chen, Cha�-Kuang [1/1]
Chen, Che-Chin [4/5]
Chen, Chen-An [0/1]
Chen, Cheng-Chung [0/1]
Chen, Cheng-Fu [4/6]
Chen, Cheng-Hsien [2/2]
Chen, Cheng-Hung [1/1]
Chen, Cheng-Yen [2/3]
Chen, Chi-Cien [1/1]
Chen, Chi-Farn [2/2]
Chen, Chi-Hsiang [2/2]
Chen, Chi-Hsing [1/1]
Chen, Chi-Jung [1/1]
Chen, Chia-Chun [1/1]
Chen, Chia-Hsun [1/1]
Chen, Chia-Yun [0/2]
Chen, Chien-Hong [2/2]
Chen, Chien-Jen [1/1]
Chen, Chien-Ru [0/1]
显示项目426-450 / 8837. (共354页)
<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈