National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29975336      在线人数 : 224
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4301-4325 / 8837. (共354页)
<< < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tiyu Chen [0/1]
Tkaczyk, E. R. [1/1]
To, I. [1/1]
To, Kun-Hin [2/2]
Tom E. Glass [1/1]
Tom Hasenberg [1/1]
Tom Rosenmayer [1/1]
Tomohiro Suetsuna [1/1]
Tomoyasu Ito [2/2]
Tong-Qin Wu [1/1]
Tran, Joe Q. [0/1]
Treagust, D. F. [0/2]
Treagust, David [1/1]
Treagust David F. [2/2]
Trieu, Minh [0/1]
Tripathi, V. K. [0/1]
Trodahl, H. J. [2/3]
Trotta, S. [1/1]
Tsai, A-Pei [0/2]
Tsai, B. L. [0/1]
Tsai, Bing-Ling [0/1]
Tsai, C. B. [0/1]
Tsai, C. C. [3/15]
Tsai, C. D. [1/3]
Tsai, C. F. [2/3]
显示项目4301-4325 / 8837. (共354页)
<< < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈