National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28504601      在线人数 : 427
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4701-4725 / 8818. (共353页)
<< < 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wang, Te-Yuan [2/2]
Wang, Teng-Hui [1/1]
Wang, Tsai-Te [1/1]
Wang, Tsun-Hsin [3/10]
Wang, Tzu-Hua [3/6]
Wang, W. C. [0/1]
Wang, W. K. [0/3]
Wang, Wei-Lung [36/63]
Wang, Wen-Kai [1/1]
Wang, Wen-Tsun [1/1]
Wang, Wen-Yi [3/3]
Wang WL [0/1]
Wang, Y. [1/2]
Wang, Y. C. [2/2]
Wang, Y. F. [1/2]
Wang, Y. K. [0/1]
Wang, Y. L. [1/4]
Wang, Y. M. [2/2]
Wang, Y. P. [1/1]
Wang, Y. R. [2/2]
Wang, Y. W. [1/3]
Wang, Yan-Hsin [1/1]
Wang, Yan-Jhang [1/1]
Wang, Yen-Wen [2/6]
Wang, Yeong-Her [1/1]
显示项目4701-4725 / 8818. (共353页)
<< < 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈