National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25704658      在线人数 : 122
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4851-4875 / 8827. (共354页)
<< < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Cheng-Tao [1/1]
Wu, Cheng-Zu [1/1]
Wu, Chi-Hao [1/1]
Wu, Chi-Rei [1/1]
Wu, Chia-Hao [1/1]
Wu, Chia-How [1/1]
Wu, Chia-Hsuan [2/2]
Wu, Chia-Hu [2/2]
Wu, Chieh-Lin [1/1]
Wu, Chien-Hung [1/1]
Wu, Chien-Ming [1/1]
Wu, Chih-Hsien [1/1]
Wu, Chih-Hung [1/1]
Wu, Chih-Jian [0/1]
Wu, Chih-Wei [0/1]
Wu, Chii H. [1/1]
Wu, Chii-Huei [1/1]
Wu, Chin-W [1/1]
Wu, Chueh-Cheng [3/5]
Wu, Chun-Ching [1/1]
Wu, Chung-Chen [1/1]
Wu, Chung-Yu [4/4]
Wu, Cing-Hong [1/2]
Wu, D. [0/1]
Wu, D. H. [0/9]
显示项目4851-4875 / 8827. (共354页)
<< < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈