National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20686138      在线人数 : 263
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4901-4925 / 8815. (共353页)
<< < 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Jing-Chang [1/1]
Wu, Jiun-Kuan [1/1]
Wu JL. [0/1]
Wu, Jo-Chao [1/1]
Wu, Jong-Ching [157/341]
Wu JU [0/1]
Wu, Ju-Wen [1/1]
Wu, Jui-Di [5/5]
Wu, Jyh-Lih [0/1]
Wu, K. C. [0/1]
Wu, K. M. [5/24]
Wu, Kuan-Yi [1/1]
Wu, Kuo-Chen [4/4]
Wu, Kuo-Jui [0/1]
Wu, Kuo-Ming [20/27]
Wu, L. C. [1/1]
Wu, L. S. [0/1]
Wu, Li-Yuan [3/3]
Wu, M. C. [1/2]
Wu, M. H. [1/2]
Wu, M. S. [1/1]
Wu, Meng-Chyi [0/1]
Wu, Menq-jiun [0/1]
Wu, Ming-Cheng [2/2]
Wu, Ming-Huang [1/1]
显示项目4901-4925 / 8815. (共353页)
<< < 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈