National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20643480      在线人数 : 245
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4926-4950 / 8815. (共353页)
<< < 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Ming-Ting [2/3]
Wu, Ming-Tsang [3/3]
Wu, N. Y [0/1]
Wu, P. C. [1/1]
Wu, P. S. [1/3]
Wu, P. T. [1/1]
Wu, Pei-Fen [2/2]
Wu, Pei-Hsuan [0/1]
Wu, Ping-Hsun [8/8]
Wu, Po-Sheng [1/1]
Wu, S. C. [0/4]
Wu, S. H. [1/1]
Wu, S. J. [0/1]
Wu, S. K. [1/3]
Wu, S. W. [2/3]
Wu, S. Y. [1/1]
Wu, S.  L.   [1/2]
Wu, Sheng-Kuang [1/1]
Wu, Shiao-Wen [2/2]
Wu, Shih-Hsiung [4/4]
Wu, Shih-Hung [0/1]
Wu, Shing-Lih [4/4]
Wu, Shinq-Jen [1/1]
Wu, Shiuan-S. [1/1]
Wu, Su-Hua [1/1]
显示项目4926-4950 / 8815. (共353页)
<< < 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈