National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 26621757      在线人数 : 205
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5126-5150 / 8827. (共354页)
<< < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yang, Sheng-Chi [2/2]
Yang, Sheng-Chih [2/2]
Yang, Shih-Tse [1/1]
YANG, Shih-Ying [1/1]
Yang, Shiuh-Pyng [0/1]
Yang, Shu-Ju [1/1]
Yang, Shu-Ning [5/7]
Yang, Shui-Ping [7/13]
Yang, Shyue-Cheng [32/32]
Yang, Sidney S. [2/2]
Yang, T. [0/1]
Yang, T. J. [47/62]
Yang, T. J. Watson [2/2]
Yang, T. N. [0/1]
Yang, T. Y. [6/6]
Yang, Tien-Syn [1/1]
Yang, Tsu-Ping [0/1]
Yang, Tsun-Hua [2/2]
Yang, Tz-Hsien [2/2]
Yang, Tz-Jen [1/1]
Yang, Tzong-Jer [0/1]
Yang, Tzu-Yao [2/2]
Yang, W. C. [0/5]
Yang, W. G. [0/2]
Yang, W. R. [1/1]
显示项目5126-5150 / 8827. (共354页)
<< < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈