National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20643469      在线人数 : 260
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5326-5350 / 8815. (共353页)
<< < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yu, Chu-Ling [3/3]
Yu-Chuan Joni Chao [1/1]
Yu, Chun-Lung [1/1]
Yu, Chung-Chieh [1/1]
Yu-Der Wen [0/2]
Yu, E. F. [0/1]
Yu, Gwo-Jeng [1/1]
Yu, H. H. [0/2]
Yu, H.-T. [0/1]
Yu, Hao [0/1]
Yu, Hsi-Hsi [1/1]
Yu,Hsiao-Cheng [1/1]
Yu, Ite A. [4/4]
Yu, J. J. [1/1]
Yu-Jen Huang [1/1]
Yu, John Yuh-Lin [1/1]
Yu, Kuan-Li [1/1]
Yu, Kun-Ming [1/1]
Yu-Lin Li [1/1]
Yu Lin Tsai [0/1]
Yu, Ming-Ze [0/1]
Yu, R. C. [2/3]
Yu, Ru-Ching [4/4]
Yu, S. Y. [0/1]
Yu, Shiaw-Shian [0/1]
显示项目5326-5350 / 8815. (共353页)
<< < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈