National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24506573      在线人数 : 77
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6351-6375 / 8819. (共353页)
<< < 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
李弘暉 [1/4]
李彥琦 [0/1]
李復芝 [1/2]
李德貴 [5/10]
李志偉 [1/1]
李志明(Chih-Ming Lee) [1/1]
李志明(Chih-Ming) [1/1]
李志民 [2/5]
李思名 [0/1]
李成康 [1/4]
李承修 [0/2]
李承和 [1/1]
李振道 [0/1]
李文益 [0/1]
李文雄 [0/2]
李旺軒 [0/3]
李旻憶 [0/1]
李昆靜 [0/1]
李明燕 [13/43]
李明蘭 [1/1]
李明諒 [1/3]
李星樺 [1/1]
李春安 [1/1]
李昶谷 [1/1]
李晃銘 [0/3]
显示项目6351-6375 / 8819. (共353页)
<< < 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈