National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24487877      在线人数 : 72
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6401-6425 / 8819. (共353页)
<< < 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
李碧瑤 [1/1]
李碧香 [2/2]
李秀鶯 [1/1]
李秉澤 [1/2]
李秉煌 [1/1]
李科增 [0/1]
李立凱 [1/2]
李素箱 [0/1]
李素貞 [1/1]
李經世 [0/1]
李美芳 [0/2]
李義隆 [0/2]
李翠英 [1/1]
李耀輝 [0/2]
李良展 [0/2]
李艾琳 [0/2]
李苡柔 [0/1]
李菁華 [0/1]
李華璋 [0/6]
李萬琳 [1/1]
李蕙如 [1/1]
李蕙芳 [1/1]
李謹仲 [4/11]
李貞慧 [1/1]
李金泉 [3/3]
显示项目6401-6425 / 8819. (共353页)
<< < 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈