National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24737279      在线人数 : 55
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6426-6450 / 8819. (共353页)
<< < 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
李金芳 [1/1]
李錦鎣 [6/9]
李鍾元 [0/1]
李靜儀 [1/6]
李靜芳 [7/31]
李魁元 [1/1]
李鴻源 [2/5]
李麗秋 [1/1]
李麗華 [0/1]
杜佳安 [1/1]
杜平悳 [0/1]
杜怡葶 [0/1]
杜慧明 [1/1]
杜欣蓉 [1/1]
杜瑞澤 [1/2]
杜詩嫻 [0/1]
杜逸寧 [1/3]
杞孟衿 [2/2]
東慶瑋 [0/1]
林 踐 [0/1]
林世澤 [0/1]
林世能 [0/1]
林中生 [1/2]
林亮岑 [1/1]
林仁常 [0/1]
显示项目6426-6450 / 8819. (共353页)
<< < 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈