National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29974822      在线人数 : 237
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6526-6550 / 8837. (共354页)
<< < 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林建宏 [0/2]
林建弘 [0/3]
林建文 [0/1]
林建明 [1/1]
林建隆 [5/10]
林建隆;張誌原 [1/1]
林建隆 [1/2]
林彥亨 [1/1]
林彥伶 [1/1]
林得裕 [1/1]
林心怡 [1/2]
林志仰 [1/1]
林志儒 [0/1]
林志哲 [3/4]
林志堅 [0/1]
林志峰 [0/1]
林志成 [0/1]
林志重 [2/4]
林忠毅 [20/22]
林忠逸 [1/1]
林思吟 [3/5]
林怡君 [0/1]
林怡青 [0/2]
林恕德 [1/1]
林惠真 [1/2]
显示项目6526-6550 / 8837. (共354页)
<< < 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈