National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24632404      在线人数 : 95
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6551-6575 / 8819. (共353页)
<< < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林才添 [1/1]
林振源 [1/1]
林振盛 [11/11]
林振霖 [1/2]
林敬舒 [1/2]
林文乾 [1/1]
林文偉 [3/6]
林文惠 [1/1]
林文慶 [0/1]
林文淇 [0/1]
林文祥 [0/3]
林文聰 [1/1]
林新凱 [1/2]
林昆鋒 [0/1]
林昇佃 [0/3]
林昌榮 [0/1]
林明山 [0/1]
林明德 [11/43]
林明珠 [2/3]
林明賢 [1/1]
林易樵 [0/1]
林昭男 [2/2]
林昱妦 [0/1]
林晉輝 [1/1]
林晶珮 [5/5]
显示项目6551-6575 / 8819. (共353页)
<< < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈