National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24741901      在线人数 : 66
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6701-6725 / 8819. (共353页)
<< < 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林雍釗 [1/1]
林雪如 [1/1]
林霓苗 [0/1]
林青雅 [1/1]
林靖淑 [0/1]
林香伶 [0/1]
林騰蛟 [3/5]
林鴻儒 [1/1]
林麗晶 [0/1]
林麗霞 [0/1]
枼邠如 [0/1]
柏廣法 [0/1]
柯依妏 [1/1]
柯俐安 [0/1]
柯光明 [1/1]
柯宥任 [1/2]
柯家媛 [0/1]
柯寶鵬 [0/1]
柯志遠 [1/2]
柯明家 [0/2]
柯曉玲 [1/1]
柯毓麟 [0/1]
柯淑惠 [1/1]
柯焜騰 [0/1]
柯秀雲 [1/1]
显示项目6701-6725 / 8819. (共353页)
<< < 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈