National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24742002      在线人数 : 66
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目7751-7775 / 8819. (共353页)
<< < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
賴慶明 [2/5]
賴振榮 [1/1]
賴振龍 [0/1]
賴政何 [0/1]
賴文川 [1/1]
賴明緯 [1/1]
賴柏諺 [0/3]
賴祐烔 [0/1]
賴秀芳 [2/5]
賴秉彥 [1/2]
賴秋華 [1/1]
賴科位 [0/1]
賴秦宇 [1/2]
賴紀寧 [1/1]
賴羿潓 [1/1]
賴翠媛 [15/20]
賴聯福 [14/39]
賴良助 [0/3]
賴蓎諼 [0/1]
賴薪吉 [1/1]
賴進松 [1/1]
賴進貴 [1/1]
賴錦瑞 [0/1]
賴長興 [1/1]
賴靜儀 [0/1]
显示项目7751-7775 / 8819. (共353页)
<< < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈