National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28481981      在线人数 : 76
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8076-8100 / 8818. (共353页)
<< < 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳俊文 [0/1]
陳俊杰 [0/1]
陳俊榮 [4/6]
陳俊民 [1/6]
陳俊民(Chun-Ming Chen) [1/1]
陳俊江 [1/1]
陳俊源 [1/2]
陳俊瑋 [1/1]
陳俊銘 [0/1]
陳俊霖 [7/8]
陳俐蓉 [10/13]
陳俐蓉(Li-Jung Chen) [2/2]
陳俞如 [11/19]
陳信吉 [2/2]
陳信宏 [0/2]
陳信憲 [50/81]
陳信文 [0/1]
陳信穎 [1/1]
陳信達 [1/3]
陳倬民 [1/1]
陳偉立 [3/8]
陳偉立 [0/1]
陳健人 [0/1]
陳健雄 [6/6]
陳儒修 [0/1]
显示项目8076-8100 / 8818. (共353页)
<< < 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈