National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25693312      在线人数 : 86
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8351-8375 / 8827. (共354页)
<< < 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳羿戎(Yi-Jung Chen) [1/1]
陳翠芳 [0/1]
陳耀銘 [1/5]
陳聰浪 [1/6]
陳育暄 [0/1]
陳育琳 [1/1]
陳育瑄 [0/1]
陳育雅 [0/1]
陳舜宏 [0/1]
陳良源 [0/1]
陳良瑞 [23/57]
陳芳如 [1/1]
陳芳敏 [0/2]
陳若儀 [1/1]
陳若男 [1/1]
陳華 [1/1]
陳華昌 [2/3]
陳蓬桐 [0/1]
陳虹吟 [0/1]
陳要汀 [0/1]
陳財榮 [2/9]
陳軍傑 [0/1]
陳軍瑞 [0/1]
陳輝樺 [0/1]
陳迪愿 [0/1]
显示项目8351-8375 / 8827. (共354页)
<< < 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈