National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24640550      線上人數 : 121
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目8526-8550 / 8819. (共353頁)
<< < 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
黃國華 [0/4]
黃國鑫 [0/1]
黃國順 [1/3]
黃國鴻 [0/1]
黃堃芳 [0/1]
黃士彰 [1/1]
黃士珊 [1/1]
黃夢涵 [1/1]
黃奇瑜 [4/5]
黃如妤 [1/1]
黃孃瑩 [1/2]
黃子欣 [0/1]
黃子瑋 [1/1]
黃子策 [0/1]
黃安慶 [1/1]
黃安燦 [0/1]
黃宏裕 [2/2]
黃宗柱 [9/22]
黃宜君 [1/1]
黃宜寧 [1/1]
黃宜正 [10/12]
黃家杰 [0/1]
黃寶鈿 [0/1]
黃崇孝(Chung-Hsiao Huang) [1/1]
黃川桂 [0/1]
顯示項目8526-8550 / 8819. (共353頁)
<< < 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋