National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24513751      在线人数 : 64
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1076-1100 / 8819. (共353页)
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chiu, Chun-Hon [1/1]
Chiu, Chun-Hung [1/1]
Chiu, H. C. [0/1]
Chiu, Huang-Jen [1/1]
Chiu, Jeng-Kuen [1/1]
Chiu, Jing-Huei [3/3]
Chiu, Jyh-Perng [0/1]
Chiu, K. C. [2/2]
Chiu, Kuan-Yao [1/1]
Chiu, Kuang-liang [1/1]
Chiu, M. H. [0/1]
Chiu, Mei-Chun [1/1]
Chiu, Mei‐Hung [1/1]
Chiu, P. H. [1/1]
Chiu, P. L. [2/4]
Chiu, Pei-Ling [13/16]
Chiu, Po-Hsun [1/1]
Chiu, S.-P. [0/1]
Chiu, Shao-Lung [1/1]
Chiu, Shin-Hsien [0/1]
Chiu, Shiu-Yu [1/2]
Chiu, T. C. [1/5]
Chiu, Ting-yu [1/1]
Chiu, Tsai-Chin [3/3]
Chiu, W. T. [0/1]
显示项目1076-1100 / 8819. (共353页)
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈