National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20147838      在线人数 : 200
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1126-1150 / 8815. (共353页)
<< < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chou, Chia-Hao [4/4]
Chou, Chin-Cheng [1/1]
Chou, Ching-Sung [1/1]
Chou, Chuang-Ping [0/1]
Chou, Chun-Mei [2/2]
Chou, Chung-Chiang [4/4]
Chou, Chung-Hsien [2/2]
Chou, Chung-Kuang [1/1]
Chou, Chung-Kung [1/1]
Chou, Chung-Ping [1/1]
Chou, F.-P. [1/1]
Chou, Feng-Pin [1/1]
Chou, H. [1/1]
Chou, H.-W. [1/1]
Chou, Han-Chang [0/1]
Chou, J. Y. [0/3]
Chou, Jui-Yu [6/7]
Chou, L. F. [0/1]
Chou, Li-Jen [2/2]
Chou, M. S. [0/1]
Chou, Ming-Chu [1/2]
Chou, P. [1/3]
Chou, Pao-Hua [4/12]
Chou, Tai-Lung [4/6]
Chou, Ting-Kai [1/3]
显示项目1126-1150 / 8815. (共353页)
<< < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈