National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6486/11658
造访人次 : 23429976      在线人数 : 260
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1201-1225 / 8817. (共353页)
<< < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chuang, Chih Feng [0/1]
Chuang, Chih-Yuan [1/1]
Chuang, Ching-Wen [2/2]
Chuang, Chuan-Hung [1/1]
Chuang, F. Y. [0/1]
Chuang, H. A. [1/1]
Chuang, Horng-Fu [1/1]
Chuang, Hsiu-Po [1/1]
Chuang, Jing-Yuan [1/1]
Chuang, Jun-fu [3/3]
Chuang, K. C. [2/2]
Chuang, Kai-Chih [1/2]
Chuang, Kai-Hsiang [1/1]
Chuang, L. Y. [0/1]
Chuang, Li-Ling [0/1]
Chuang, Nien-Tsu [7/7]
Chuang, Pei-Ju [1/1]
Chuang, Sheng-Fei [0/1]
Chuang, Sheng-Jie [1/1]
Chuang, Shih-Chyueh [1/1]
Chuang, Shiow-Huey [1/1]
Chuang, Tsung-Hsun [6/6]
Chuang, W. H. [0/1]
Chuang, W. L. [0/1]
Chuang, W. T. [1/1]
显示项目1201-1225 / 8817. (共353页)
<< < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈