National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27684137      在线人数 : 173
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1351-1375 / 8827. (共354页)
<< < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Dong, C. L. [1/4]
Dong, Jing-fei [1/3]
Dong, Yongqiang [1/1]
Dorn [1/1]
Dorn, H. C. [0/1]
Dou-ChihWang [0/1]
Douglas G. Frank [3/3]
Downes, J. [2/3]
Downes, J. E. [1/1]
Du, B. S. [1/1]
Du, Bau-Sen [2/2]
Du, C. [0/2]
Du, Jia-An [1/1]
Du Wei-Shih [1/1]
Duan, Kow-Jen [2/2]
Duchamp, J. C. [0/1]
Duchi, C. [0/1]
Duffy, P. [1/1]
Duh, Chang-Yih [1/1]
Duncan, T. [0/2]
Dunn, B. [1/1]
Dunn, Bruce [3/3]
DUNSCH, L. [1/1]
Dy, Danilo T. [2/2]
E. Jaruga [0/1]
显示项目1351-1375 / 8827. (共354页)
<< < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈