National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28502160      在线人数 : 343
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1401-1425 / 8818. (共353页)
<< < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Fan, Kuang-Yi [2/2]
Fan, Sheng-Jie [0/3]
Fan, T. [0/1]
Fan, W. C. [1/1]
Fan, Y. [1/4]
Fan, Y. H. [0/1]
Fan, Yun-Hsing [1/1]
Fang, Chien-liang [0/1]
Fang, J. F. [2/3]
Fang, Jiandong [3/3]
Fang, Jim-Min [2/2]
Fang, Li-Hung [1/1]
Fang, M. J. [2/3]
Fang, P. H. [1/1]
Fang, X. B. [0/1]
Fang Y. T. [1/1]
Fanjiang, Yong-Yi [3/3]
Fann, C. S. J. [2/3]
Fann, Cathy S. J. [1/1]
Fathoni Halim [1/1]
Fe, Y. [1/1]
Feder, M. [1/1]
Fellers, Gary M. [1/1]
Fen, Sheng-Jie [0/1]
Feng, H. [0/2]
显示项目1401-1425 / 8818. (共353页)
<< < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈