National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24918535      在线人数 : 72
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1451-1475 / 8819. (共353页)
<< < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Fu, Chih-Cheng [1/1]
Fu, Ching-Hung [1/1]
Fu, Kuang-Yu [1/3]
Fu-Li Hsiao [0/24]
Fu, Shih-Feng [6/6]
Fu, Shin-Feng [3/3]
Fu, W. L. [0/1]
Fu, Y. [0/1]
Fu YY [0/1]
Fuh, Andy Y. G. [5/5]
Fuh, Andy Ying-Guey [18/22]
Fuh, Ying-Guey Andy [1/1]
Fujioka, M. [0/1]
Fukuoka, A. [0/1]
Fung, Katie L. [2/2]
Fung, Ri-Xin [2/3]
Fuqua, P. D. [1/1]
Fuqua, Peter D. [3/3]
G. Kassay [2/2]
G. Khitrova [1/3]
G. Khitroya [1/1]
G. Kojoian [0/1]
G. N. Salaita [0/1]
G. Still [1/1]
G. T. Woods [8/8]
显示项目1451-1475 / 8819. (共353页)
<< < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈