National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28623806      在线人数 : 416
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1901-1925 / 8818. (共353页)
<< < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hu, Xijun [2/3]
Hu, Y.-N. [1/1]
Hu, Yee-Chia [1/1]
Hu, Yung-nan [0/2]
Hua, Chin-Yi [1/1]
Hua-Kung Chiu [0/2]
Huan, Chun-Yiu [1/1]
Huan, Yu-Chih [0/1]
Huang, A. [0/1]
Huang, B. R. [0/2]
Huang, Bo-Chieh [3/3]
Huang, Bo-wei [1/1]
Huang, Bohr-Ran [2/3]
Huang, Bor-Ren [1/1]
Huang, C. [0/1]
Huang, C. B. [0/1]
Huang C. C. [2/17]
Huang, C. C. � [0/1]
Huang, C. F. [2/5]
Huang, C. H. [3/21]
Huang, C. J. [1/1]
Huang, C. K. [3/6]
Huang, C. L. [0/1]
Huang, C. N. [0/4]
Huang, C. W. [1/3]
显示项目1901-1925 / 8818. (共353页)
<< < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈