National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24914048      在线人数 : 69
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目201-225 / 8819. (共353页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chang, Cheng-Yu [1/1]
Chang, Chi-Huang [3/3]
Chang, Chia-Chi [0/1]
Chang, Chia-Fu [1/1]
Chang, Chia-Jen [9/12]
Chang, Chien-Chen [1/1]
Chang, Chih-Chun [1/1]
Chang, Chih-Chung [1/1]
Chang, Chih-Hua [3/3]
Chang, Chih-Hung [1/1]
Chang, Chih-Kang [1/1]
Chang, Chih-Ming [0/2]
Chang, Chih-pei [1/1]
Chang, Chih-Peng [2/2]
Chang, Chih-Wei [14/16]
Chang, Chin-Chen [9/16]
Chang, Chin-Hao [1/1]
Chang, Ching-Feng [4/4]
Chang, Ching-Fong [2/2]
Chang, Ching-Kuch [12/18]
Chang, Ching-Lin [1/2]
Chang, Ching-Ray [20/21]
Chang, Ching‐Yi [2/2]
Chang, Ching‐Yuan [1/1]
Chang, Chiung-Fang [3/3]
显示项目201-225 / 8819. (共353页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈