National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20147816      在线人数 : 204
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2001-2025 / 8815. (共353页)
<< < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Jui-Hsien [55/58]
Huang, Jung-Chun [1/1]
Huang, K. [1/1]
Huang, K. D. [0/1]
Huang, K. L. [4/4]
Huang, K.-M. [0/1]
Huang, K. S. [1/2]
Huang, K. Y. [1/1]
Huang, Kuan-Dar [2/2]
Huang, Kuang-Chih [1/1]
Huang, Kuang-Lung [5/6]
Huang, Kun-Fang [2/2]
Huang, Kuo-Shun [2/3]
Huang, L. [0/1]
Huang, L. C. [5/8]
Huang, L. F. [0/1]
Huang, L. T. [4/8]
Huang, L. Y. [0/2]
Huang, Lance [0/1]
Huang LH [0/1]
Huang, Li-Chen [2/3]
Huang, Li-Jin [1/1]
Huang, Li-Lin [1/1]
Huang, Liang-Tsung [16/16]
Huang, Liang-Ying [1/2]
显示项目2001-2025 / 8815. (共353页)
<< < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈