National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20180122      在线人数 : 265
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2026-2050 / 8815. (共353页)
<< < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Lin-Ying [1/1]
Huang, M. [1/3]
Huang, M. F. [1/2]
Huang, M.-J. [0/2]
Huang, M. P. [0/4]
Huang, M. S. [3/12]
Huang, M. T. [0/5]
Huang, Man-Fan [1/2]
Huang, Man-Fang [45/94]
Huang, Mao-Tsai [1/1]
Huang, Menz-Ru [1/1]
Huang, Min-Cheng [2/2]
Huang, Ming-Hsiang [2/2]
Huang, Ming-Hung [2/2]
Huang, Ming-Hwei [1/1]
Huang, Mu-Jung [6/12]
Huang, P.-H. [1/1]
Huang, P. T. [0/1]
Huang, Pei-Jane [1/1]
Huang, Po-Tung [1/1]
Huang, R. W. [1/1]
Huang, Richie [0/1]
Huang, Rong-Wen [11/14]
Huang, S. C. [4/18]
Huang, S. H. [0/2]
显示项目2026-2050 / 8815. (共353页)
<< < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈