National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20719710      在线人数 : 231
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2126-2150 / 8815. (共353页)
<< < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hung, C. H. [3/3]
Hung, C. S. [1/1]
Hung, Cha-Chang [1/1]
Hung, Chen-Hsiung [8/8]
Hung, Chen-Shiung [2/2]
Hung, Cheng-Hsiang [2/2]
Hung, Cheng-Hsiung [1/1]
Hung, Chien-Chun [1/1]
Hung, Chien-Wei [1/1]
Hung, Chieng-Feng [1/1]
Hung, D. L. [0/5]
Hung, Daisy L. [3/3]
Hung, Dong-Zong [0/1]
Hung, H. H. [0/1]
Hung, Hzi-Yu [1/1]
Hung, J. [0/1]
Hung, J. H. [2/2]
Hung-Ju Lin [1/1]
Hung, K. [0/1]
Hung, Lance [1/1]
Hung, P. Y. [0/1]
Hung, Ran-Jen [2/3]
Hung, Shiang-Fu [3/3]
Hung, Shin-Chi [2/2]
Hung-Ta Chien [0/2]
显示项目2126-2150 / 8815. (共353页)
<< < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈