National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30703972      在线人数 : 343
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2151-2175 / 8837. (共354页)
<< < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hung, K. [0/1]
Hung, Lance [1/1]
Hung, P. Y. [0/1]
Hung, Ran-Jen [2/3]
Hung, Shiang-Fu [3/3]
Hung, Shin-Chi [2/2]
Hung-Ta Chien [0/2]
Hung, Tsang-Kai [4/16]
Hung, Tsung-Min [1/1]
Hung, W. B. [0/1]
Hung, W. C. [1/2]
Hung, Wen-Bin [2/2]
Hung, Wen-Chin [1/5]
Hung, Wen-Ching [1/3]
Hung, Wen-Tung [0/1]
Hung, Y. L. [1/1]
Hung, Yu-Tang [2/2]
Hungming Tsai [0/1]
Hus, I. H. [0/1]
Hwang, Bih-Chu [1/1]
Hwang, C. H. [0/2]
Hwang, Ching-Shiang [1/1]
Hwang, Chipan [1/1]
Hwang, F. C. [0/1]
Hwang, F. T. [0/1]
显示项目2151-2175 / 8837. (共354页)
<< < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈