National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30714455      在线人数 : 336
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5426-5450 / 8837. (共354页)
<< < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Zhou, Q. [1/1]
Zhu, Y. J. [1/1]
Zhu, Yu-Jing [1/1]
Zou, Hong-Shin [4/4]
Zou, Wei [4/4]
Zou, Yi-Yan [5/6]
Zuccarello, Giuseppe C. [1/1]
丁一賢 [2/5]
丁健峻 [0/1]
丁冠彰 [0/1]
丁嘉慰 [0/1]
丁建中 [5/10]
丁德榮 [4/6]
丁慈柔 [0/1]
丁明盛 [0/1]
丁榮助 [0/1]
丁瑞碧 [1/1]
丁素雯 [1/1]
丘山 [0/2]
丘慧瑩 [19/43]
中田英雄 [0/1]
中興大學中國文學系黃慧鳳助理教授 [1/1]
丹羽登 [0/1]
人事室 [1/1]
仲成伍 [0/1]
显示项目5426-5450 / 8837. (共354页)
<< < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈