National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24632385      在线人数 : 94
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5526-5550 / 8819. (共353页)
<< < 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
劉呈恩 [1/1]
劉啟帆 [1/1]
劉嘉吉 [1/4]
劉嘉憲 [0/1]
劉嘉益 [0/2]
劉坤億 [0/1]
劉坤興 [0/1]
劉婉君 [1/1]
劉婉琳 [2/2]
劉子維 [1/1]
劉宇(Yu Liu) [2/2]
劉安真 [1/1]
劉宗明 [1/1]
劉室皇 [0/1]
劉家榮 [1/2]
劉己維 [0/1]
劉建宏 [1/1]
劉建財 [0/1]
劉志祥 [1/1]
劉忠峰 [1/1]
劉思偉 [0/1]
劉思吟 [0/1]
劉惠麗 [1/1]
劉慧明 [1/1]
劉敏瑛 [2/3]
显示项目5526-5550 / 8819. (共353页)
<< < 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈