National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27734640      在线人数 : 215
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5876-5900 / 8827. (共354页)
<< < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
宋偉立 [0/1]
宋加力 [0/1]
宋承恩 [0/1]
宋朝宗 [2/2]
宋沛昀 [0/1]
宋狄恩 [1/1]
宋美妹 [2/4]
宋聖榮 [4/7]
宋聖榮 魏國彥 [1/1]
宋郁玲 [12/21]
容珮蘭 [1/1]
尤怡婷 [0/1]
尤昭奇 [1/2]
尤詩憶 [1/1]
尤麒熊 [3/17]
屈慧麗 [1/1]
屠嫚琳 [4/5]
山馥嫻 [0/1]
崔秀里 [0/1]
工學院 [2/2]
工教系 [1/1]
巫俊采 [0/3]
巫宜倫 [1/1]
巫春貴 [0/1]
巫珮瑜 [0/1]
显示项目5876-5900 / 8827. (共354页)
<< < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈