National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24621592      在线人数 : 44
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6451-6475 / 8819. (共353页)
<< < 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林介鵬 [1/1]
林似霖 [0/3]
林佑吉 [1/1]
林佩欣 [1/1]
林佳慧 [0/1]
林來居 [1/1]
林依儒 [0/1]
林依德 [0/1]
林俊佑 [2/2]
林俊全 [4/4]
林俊宏 [5/5]
林俊隆 [6/6]
林信堂 [0/1]
林修葳 [4/4]
林偉仁 [0/1]
林再添 [2/2]
林冠宇 [0/1]
林凱胤 [4/4]
林創栢 [1/1]
林勇吉 [8/11]
林千惠 [20/58]
林原正 [0/1]
林原立 [1/5]
林吉祥 [1/1]
林君盈 [1/1]
显示项目6451-6475 / 8819. (共353页)
<< < 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈