National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28505719      在线人数 : 427
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6501-6525 / 8818. (共353页)
<< < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林富全 [0/1]
林富美 [1/1]
林寶貴 [0/3]
林山文 [0/1]
林峰田 [0/1]
林巧茹 [0/1]
林幸台 [0/5]
林幼菁 [1/1]
林庚甫 [0/1]
林建偉 [2/2]
林建元 [2/2]
林建宏 [0/2]
林建弘 [0/3]
林建文 [0/1]
林建明 [1/1]
林建隆 [5/10]
林建隆;張誌原 [1/1]
林建隆 [1/2]
林彥亨 [1/1]
林彥伶 [1/1]
林得裕 [1/1]
林心怡 [1/2]
林志仰 [1/1]
林志儒 [0/1]
林志哲 [3/4]
显示项目6501-6525 / 8818. (共353页)
<< < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈