National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24504848      在线人数 : 69
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6576-6600 / 8819. (共353页)
<< < 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林更青 [1/1]
林本喬 [0/1]
林杏足 [0/5]
林東毅 [1/1]
林柄宏 [0/1]
林柏伸 [1/1]
林柏廷 [1/1]
林柏章 [0/4]
林柏雄 [0/2]
林桂微 [1/1]
林桓立 [1/2]
林榮登 [1/1]
林欣儒 [4/4]
林欣珏 [0/2]
林欽裕 [1/2]
林正敏 [0/2]
林正洋 [1/4]
林正源 [1/1]
林正發 [0/1]
林殷如 [1/1]
林永峻 [1/1]
林永盛 [0/1]
林永順 [1/1]
林泰源 [1/1]
林泰生 [1/1]
显示项目6576-6600 / 8819. (共353页)
<< < 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈