National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24730180      在线人数 : 51
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6626-6650 / 8819. (共353页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林登宗 [1/1]
林登秋 [1/9]
林盛運 [0/1]
林碩彥 [1/2]
林祐仲 [13/63]
林福來 [1/1]
林福裕 [0/3]
林秀娟 [2/2]
林秀柔 [0/1]
林秉賦 [1/1]
林秋榮 [0/1]
林秋萍 [1/1]
林秋薰 [7/17]
林穀豐 [0/1]
林立京 [0/1]
林筱玲 [1/1]
林素珍 [17/24]
林素穗 [1/3]
林素華 [21/36]
林美和 [3/3]
林美如 [1/1]
林美惠 [2/2]
林美純 [4/13]
林美芳 [0/1]
林美靖 [0/1]
显示项目6626-6650 / 8819. (共353页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈