National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30714568      在线人数 : 355
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6926-6950 / 8837. (共354页)
<< < 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
洪得明(Der-Ming Hong) [1/1]
洪德華 [1/1]
洪志育 [1/1]
洪振方 [0/1]
洪暄惠 [1/2]
洪曉芬 [0/2]
洪杏寧 [1/2]
洪榮照 [2/3]
洪毅明 [1/1]
洪泉湖 [0/1]
洪淑娟 [0/1]
洪清鏈 [0/2]
洪琬婷 [1/1]
洪琮瑞 [1/4]
洪琮閔 [0/2]
洪瑞偵 [0/1]
洪福源 [1/1]
洪義盛 [2/5]
洪翠娥 [6/11]
洪聆議 [1/1]
洪苑萍 [1/1]
洪莉竹 [0/1]
洪詩晴 [0/1]
洪誠志 [0/1]
洪贊凱 [20/50]
显示项目6926-6950 / 8837. (共354页)
<< < 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈