National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24506443      在线人数 : 73
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目7526-7550 / 8819. (共353页)
<< < 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
蘇威佳 [8/20]
蘇婉容 [1/1]
蘇家瑩 [0/1]
蘇富誠 [1/2]
蘇巨鋒 [1/1]
蘇庭鋐 [0/1]
蘇建明 [0/1]
蘇建洲 [0/31]
蘇建洲(共同主持人) [0/3]
蘇彥銘 [1/5]
蘇怡婷 [1/1]
蘇惠美 [1/1]
蘇意婷 [1/2]
蘇慧瑩 [1/1]
蘇慧雯 [0/1]
蘇慧霜 [16/47]
蘇振明 [1/1]
蘇暉貴 [0/1]
蘇東興 [0/3]
蘇武昌 [1/1]
蘇永司 [1/1]
蘇燕輝 [3/6]
蘇秀香 [0/1]
蘇美娟 [1/1]
蘇育民 [7/8]
显示项目7526-7550 / 8819. (共353页)
<< < 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈