National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29974806      在线人数 : 230
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8276-8300 / 8837. (共354页)
<< < 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳榮堅 [1/1]
陳榮輝 [0/1]
陳榮靜 [0/1]
陳欣愉 [1/2]
陳欣慧 [0/1]
陳欽雨 [0/1]
陳正富 [3/4]
陳正昌 [0/2]
陳正祥 [1/1]
陳正賢 [1/1]
陳武天 [1/1]
陳毅峰合譯 [0/1]
陳毅青 [18/21]
陳永寬 [5/7]
陳永祥 [0/1]
陳永芳 [0/1]
陳永軒 [1/1]
陳永龍 [1/1]
陳沛琨 [1/2]
陳治官 [1/1]
陳泰利 [1/4]
陳洪融 [1/1]
陳淑娟 [1/1]
陳淑怡 [0/2]
陳淑惠 [1/1]
显示项目8276-8300 / 8837. (共354页)
<< < 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈