National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28699090      在线人数 : 116
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8376-8400 / 8818. (共353页)
<< < 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳重佑 [4/4]
陳重佑(Chung Yu Chen) [3/3]
陳金嘉 [2/4]
陳鈞正 [0/1]
陳銘佐 [0/2]
陳錦城 [0/1]
陳錦章 [7/35]
陳錫立 [0/1]
陳鍾榮 [1/2]
陳鍾瑛 [0/1]
陳長益 [0/1]
陳雅青 [2/8]
陳雪玲 [0/1]
陳雯香 [0/1]
陳順志 [0/1]
陳香君 [0/1]
陳香燕 [0/1]
陳香蓉 [1/1]
陳香蘭 [0/1]
陳鴻勳 [0/1]
陳鴻明 [1/1]
陳鴻毅 [0/1]
陳鴻銘 [1/1]
陳麗光 [1/1]
陳麗如 [1/1]
显示项目8376-8400 / 8818. (共353页)
<< < 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈