National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24923290      在线人数 : 134
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8776-8800 / 8819. (共353页)
<< < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林世苗 [0/1]
林伯俊 [2/2]
林俊義 [0/1]
林信義 [0/1]
林光偉 [1/3]
林原立 [0/1]
林國楨 [0/1]
林士傑 [0/1]
林孟郁 [1/5]
林宗信 [0/1]
林宗岐 [0/1]
林庭毅 [0/1]
林建興 [0/1]
林建隆 [4/38]
林怡君 [0/3]
林春華 [1/1]
林時雍 [0/1]
林格立 [0/1]
林楷植 [0/1]
林正發 [0/1]
林正皓 [0/1]
林步瑛 [0/1]
林淑梤 [8/12]
林淑芬 [1/1]
林淑芳 [0/3]
显示项目8776-8800 / 8819. (共353页)
<< < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈