National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 31091460      在线人数 : 408
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目376-400 / 8837. (共354页)
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chang, Yung-Cheng [4/7]
Chang, Yung-Fu [1/1]
Chang, Yuni [12/18]
Chang, Zhi-Ming [1/1]
Chang, Zhi-Yuan [1/1]
Changkakoti, Rupak [1/1]
Chao, C. T. [14/35]
Chao, Cha-Hsin [1/1]
Chao, Chien-Tu [6/8]
Chao, Chih-Ming [3/3]
Chao, Chih-Yang [1/1]
Chao-Chin Wu [1/1]
Chao, Ching-Shiun [0/1]
Chao, Ching-Yi [2/2]
Chao, D.C.-H. [1/1]
Chao, Day-Yu [1/1]
Chao, Gong-Jih [0/1]
Chao, Heng-Kuan [1/2]
Chao, J. H. [3/3]
Chao, Jiunn-Hsing [8/9]
Chao, K. J. [0/1]
Chao, L. L. [0/1]
Chao, Li-Ling [6/9]
Chao, Wan-Jung [2/2]
Chao, Y. Y. [1/1]
显示项目376-400 / 8837. (共354页)
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈