National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28510031      在线人数 : 309
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目976-1000 / 8818. (共353页)
<< < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chiang, Ming-Hui [1/1]
Chiang, N. [0/1]
Chiang, N.-C. [0/1]
Chiang, N.-Y [1/2]
Chiang, Peng-Hsin [3/4]
Chiang, Shou-Hao [4/4]
Chiang, W. C. [1/1]
Chiang, W. H. [1/2]
Chiang, Wen-Yu [1/3]
Chiang, Wu-Hsiung [1/2]
Chiang, Y. [0/2]
Chiang, Y. C. [0/2]
Chiang, Y. M. [1/2]
Chiang, Y. P. [1/1]
Chiang, Young-Meng [4/4]
Chiang, Yu-Chia [0/2]
ChianWang [0/26]
Chiasson, Wayne B. [1/1]
Chien, C. T. [0/2]
Chien-Chang Su [0/1]
Chien-Chieh Lee [0/2]
Chien, Chiou-Lan [3/4]
Chien, F.-C. [1/1]
Chien, Feng-Tso [6/6]
Chien, H.-T. [0/1]
显示项目976-1000 / 8818. (共353页)
<< < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈